Profile Photo

Poon Keng Cheong 潘镜祥Offline

  • 625
  • PoonKengCheong

About Me

Poon Keng Cheong 潘镜祥

南洋美专70年代毕业。曾举行三次个展。经常参与以下学会展出。1,南洋美专校友会 2,新加坡艺术协会 3,新加坡水彩画会 4,中华美术会 5,新加坡美术总会